چارت سازمانی شرکت توسعه مسکن استان اصفهان

چارت سازمانی

چارت سازمانی

شرکت توسعه مسکن استان اصفهان


                        

                   رئیس هیأت مدیره
                    مصطفی رجائی اصفهانی
نائب رئیس هیأت مدیره
   عبدالحسین سیف الهی

عضو هیأت مدیره
عباس حاج رسولیها     

مدیر عامل       

  سید محمد مقدس